Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Laser-Med Spółka Akcyjna na dzień 24.01.2018 r.

Zarząd Spółki Laser-Med S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000385650, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie.

Załączniki:

LSR – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

LSR – Projekty uchwał NWZA

LSR – wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej na NWZA

LSR – wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej na NWZA

LSR – Formularz głosowania przez pełnomocnika na NWZA

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza i zmiana miejsca zwołania walnego zgromadzenia

Zarząd Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Artura Górskiego, (dalej „Akcjonariusz”) posiadającego 183 264 akcji Emitenta, co stanowi 33,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 183 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 33,22 % w ogólnej liczbie głosów, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku następujących dodatkowych punktów do porządku obrad:

tj. pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Dotychczasowy pkt 13 otrzymuje numerację 15.

W załączeniu Spółka publikuje przedłożony przez Akcjonariusza nowy porządek obrad ZWZ, treść proponowanych przez akcjonariusza projektów uchwał oraz zmiany Statutu Spółki związane z uchwałami.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zmianie uległo miejsce odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z adresu siedziby Spółki na Kancelarię Notarialną Barbara Bilińska ul. Gdańska 16/5, 85-006 Bydgoszcz.

W załączeniu stosowne dokumenty:

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017 r.

Zarząd Spółki Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 109/22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385650 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser-Med S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 109/22.

W załączeniu stosowne dokumenty:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2017
Projekty uchwał na ZWZ 30.06.2017
Informacja o liczbie akcji i głosów
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna
• Pełnomocnictwo – osoba prawna
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn.21.03.2017 r.

Zarząd Laser-Med S.A. w załączeniu przekazuje akt notarialny obejmujący treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 21.03.2017, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami ASO NewConnect informacje.
Walne nie odstąpiło od żadnego z planowanych punktów obrad (uchwałę w sprawie odwołania członka rady nadzorczej uznano za bezprzedmiotową z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji przez wszystkich Członków RN), sprzeciwów nie zgłoszono.

Treść Uchwał podjętych na NWZA