Zarys kierunków rozwoju

Laser-Med S.A. – zarys założeń do kierunków rozwoju Spółki (do pobrania)

 

1. Dotychczasowa sytuacja i działalność Spółki
Spółka Laser-Med S.A. została założona w 2011 r. i powstała z myślą o ludziach, którzy pragną poprawić swoją urodę dzięki najnowszym odkryciom nauki. Odpowiedzią Emitenta na zapotrzebowanie rynku była oferta naukowo potwierdzonych zabiegów z zakresu odmładzania skóry, zaawansowanych technologicznie metod odchudzania i modelowania sylwetki, najnowszych osiągnięć laseroterapii, a także zabiegów pielęgnacyjnych. Laser-Med S.A. stała się nowoczesnym i przyjaznym miejscem przy jednej z głównych ulic w Bydgoszczy.

W sierpniu 2012 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. W grudniu 2014 r. Emitent zakończył proces scalania akcji w stosunku 10:1.
2. Zmiana przedmiotu działalności, działania restrukturyzacyjne i zarys przyjętych założeń do kierunków rozwoju Spółki
Spółka w latach 2012-2015 notowała co roku stratę netto, która przyczyniła się do osiągnięcia ujemnego poziomu kapitału własnego.
Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z prowadzonej działalności oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju, wzmocnienia jej kondycji finansowej i majątkowej oraz wzrostu wartości, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Laser-Med. S.A. w dniu 21.03.2017 r. Akcjonariusze podjęli Uchwały o zmianie przedmiotu działalności, zmianie siedziby oraz powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.
W marcu 2017 r. Spółka przeprowadziła istotne działania restrukturyzacyjne, a mianowicie:

a) Redukcja zobowiązań – Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł.

b) Zbycie aktywów – Spółka dokonała zbycia aktywów (środki trwałe) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.
W celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Laser-Med S.A. Zarząd Spółki przyjął zarys założeń do kierunków rozwoju Spółki, która przewiduje zmianę jej profilu działalności i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce.
Emitent będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału. Laser-Med S.A. będzie oferowała swoim Partnerom współpracę w szerokim zakresie, przy czym nie wyklucza wsparcia spółek w zakresie pozyskiwania przez nie finansowania na dalszy rozwój. Emitent będzie również świadczył usługi doradcze w zakresie budowania modelu biznesowego i finansowego oraz prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym.